Privacy policy

Privacy policy

1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

 

1.1. Renault België Luxemburg N.V. (hierna: "Renault" of "wij"/"ons")(Maatschappelijke zetel: Bergensesteenweg 281, 1070 Brussel) legt in dit privacy statement uit hoe zij als 'verwerkingsverantwoordelijke' met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy statement ziet op de verwerking door Renault van persoonsgegevens van klanten, mogelijke klanten (prospects), berijders van Renault- en Dacia-voertuigen en natuurlijke personen die op een andere manier met Renault contracteren als afnemer of leverancier. Renault beschikt over een dealer- en servicepartner-netwerk en is onderdeel van Groupe Renault en een dochteronderneming van het Franse Renault s.a.s.

 

1.2. Dit privacy statement is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de Z.E. Smart Charging App of R-Link/R-Store (de connected services van Renault).

 

1.3. Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Het gaat om informatie die redelijkerwijs herleidbaar is naar een individu.

 

1.4. De functionaris voor gegevensbescherming kan per e-mail gecontacteerd worden op het adres : data.protection@renault.be.

 

 2. De persoonsgegevens die wij verwerken

 

2.1. Renault kan jouw persoonsgegevens op meerdere manieren verkrijgen. Zo verweken wij persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aan-gaan van een overeenkomst met onze of één van onze partners (lid van ons erkend netwerk van concessiehouders, agenten of herstellers, leverancier of onderaan-nemer), maar ook wanneer je meedoet met een actie of gebruikmaakt van onze diensten en ons daarmee direct of indirect gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses, gedrag en voorkeuren (cookies).
 


Aan ons verstrekte gegevens

 

2.2. Als je een aanvraag doet bij Renault, bijvoorbeeld via de website, dan hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig:a) naam, adres, postcode, woonplaats;b) e-mailadres en andere contactgegevens;c) eventuele andere informatie die relevant is bij jouw aanvraag, zoals: het krediet dat je wilt lenen bij Renault Financial Services (RCI Financial Services B.V.), of andere aanvullende opties.

 

2.3. Als je met Renault, een Renault- of Dacia-dealer of een servicepartner een overeen-komst aangaat, hebben wij, afhankelijk van de soort overeenkomst, product of dienst, de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

a) naam, adres, postcode, woonplaats;

b) contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);

c) geboortedatum;

d) geslacht;

e) klantnummer(s);

f) jouw dealer- of servicepartner-voorkeur;g) financiële gegevens (bankrekeninginformatie, financieringsaanvragen, of-fertes, facturen).

 

Deze persoonsgegevens dien je op te geven, dan wel in voorkomende gevallen on-line in te voeren, rechtstreeks aan Renault of aan onze partner. Indien je gegevens die je verplicht moet invoeren (die verschillen naargelang het soort overeenkomst) niet aan ons verstrekt, kan de consequentie daarvan zijn dat wij jullie het gevraagde dienst niet kunnen leveren en de overeenkomst niet kunnen sluiten.

 

2.4. Daarnaast verwerkt Renault in het kader van de uitvoering een overeenkomst met jou (gesloten met Renault dan wel met de betreffende dealer of servicepartner), of het verlenen van een dienst aan jou, de volgende gegevens die wij als persoonsge-gevens kwalificeren:

a) chassis nummer en model van jouw voertuig;

b) technische gegevens over jouw voertuig;

c) het kenteken van jouw voertuig;

d) onderhoudshistorie van jouw voertuig;

e) eigendomshistorie van jouw voertuig (tenaamstellingsgegevens);

f) andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

 


Gegevens over jouw gebruik van onze diensten en/of producten

 

2.5. Als je gebruikmaakt van diensten van Renault of contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening gegevens zoals:

a) gegevens die betrekking hebben op jouw apparaat, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;

b) jouw communicatievoorkeuren en instellingen;

c) gegevens die wij verbinden aan bepaalde profielen die wij over jou opstel-len aan de hand van jouw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee je onze website bezoekt, een aankoop doet of dienst afneemt);

d) surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies (zie ook artikel 6 van dit privacy statement);

e) klanttevredenheidsgegevens;

f) gegevens over jouw gebruik van onze klantenservice.

 

3. Grondslagen en gerechtvaardigde belangen

 

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen uit de privacywetgeving:

a) Toestemming

b) Uitvoering van een overeenkomst met jou of van precontractuele maatre-gelen

c) Wettelijke verplichting

d) Vervulling van een taak van algemeen belang

e) Een gerechtvaardigd belang van Renault of een derde

 

Wij verwerken persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen wanneer wij jouw gegevens gebruiken om diensten en daaraan gerelateerde content, producten en diensten aan te bieden, om met jou te communiceren voor ad-vertentie of marketingdoeleinden in verband met onze producten of diensten die jullie in het verleden gekocht hebben. Tot onze gerechtvaardigde belangen behoren bij-voorbeeld: marketing en advertentie in verband met onze producten of diensten die jullie in het verleden gekocht hebben, communicatie, IT-beheer en -beveiliging, on-derzoek naar en analyse van eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juri-dische zaken, intern beheer, delen met aan ons gelieerde partijen en Renault s.a.s.

 

 4. De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

 

4.1. Renault verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden (oog-merken, doelstellingen) :

a) In het kader van een koop-, krediet-, lease- of dienstverlenings-overeenkomst die je aangaat met een lid van het erkend netwerk,  service-partner, Renault zelf of een gelieerde onderneming, zoals RCI Financial Services B.V.;

b) het onderhouden van de klantrelatie (inclusief het onderhouden van een di-recte relatie tussen Renault, leden van het erkend netwerk, servicepartners en aanverwante financiële dienstverleners waaronder RCI Financial Services B.V., onder meer voor de uitvoering van een overeenkomst en gerechtvaardigde belangen

c) het afhandelen en administreren van bestellingen (inclusief facturering) om te voldoen aan uw verzoek en/of ter voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst;

d) het bieden van klantenservice, het vervullen van garantieverplichtingen en die van de leden van het erkend netwerk of service partners, het afhande-len van klachten en verzoeken, om te voldoen aan jouw verzoeken en overeenkomsten uit te voeren, of vanwege gerechtvaardigde belangen;

e) het proactief contact opnemen met klanten in het kader van voertuiggebre-ken of -storingen of om serviceafspraken te plannen, om een overeen-komst uit te voeren of vanwege gerechtvaardigde belangen;

f) het uitvoeren of coördineren van eventuele terugroepacties, vanwege ge-rechtvaardigde belangen of wettelijke verplichtingen;

g) het uitvoeren marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren, en de wensen van klanten in kaart te brengen, dit vanwege gerechtvaardigde belangen;

h) het bieden van een loyaliteitsprogramma, zoals Dacia Cherry Club, ter uitvoering van een overeenkomst en vanwege onze gerechtvaardigde belangen;

i) het versturen van informatieve en commerciële berichten via e-mail, post of andere kanalen. Je hebt bij direct marketing altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door bezwaar te maken, of je toestemming in te trek-ken, als je die hebt gegeven.

j) voor reclame- en marketingdoeleinden, waaronder gerichte advertenties ('interest-based ads', bijvoorbeeld via Facebook en Google), om apparaten aan elkaar te koppelen en de uitwerking van reclame- en marketingactivi-teiten te analyseren, vanwege onze gerechtvaardigde belangen;

k) het voldoen aan wettelijke verplichtingen, de beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten;

l) het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adres- en postcodecontrole, vanwege onze gerechtvaardigde belangen

 

 5. Derde partijen betrokken bij de verwerking

 

5.1. In sommige gevallen deelt Renault persoonsgegevens met derden, die zelfstandige 'verwerkingsverantwoordelijken' zijn. Hieronder leggen wij uit wanneer dit het geval is, en waarom. Renault kan gegevens delen met:

a) gelieerde financiële dienstverleners (zoals RCI Financial Services B.V.) met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden, om aan jouw verzoek te voldoen of een contract uit te voeren;

b) geautoriseerde dealers of servicepartners uit het distributienetwerk van Renault, ter uitvoering van een contract of vanwege gerechtvaardigde be-langen;

c) derden, als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan hen te verstrekken;

d) derden, als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, als zij daarbij een ge-rechtvaardigd belang hebben of als het instanties zijn die het algemeen be-lang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals de politie, het Openbaar Ministerie;

e) andere bedrijfsonderdelen binnen de Groupe Renault ter uitvoering van een overeenkomst of voor centraal beheer;

f) jouw leasemaatschappij (alleen als je leaserijder bent) ter uitvoering van een overeenkomst met jou, zoals het afhandelen van bestellingen, het uitvoeren van onderhoud en/of reparaties, in het kader van garantie;

g) jouw werkgever, als je gebruikmaakt van een Renault-voertuig op grond van een overeenkomst die jouw werkgever met Renault heeft gesloten;

h) partijen die Renault assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs), vanwege gerecht-vaardigde belangen;

i) (potentiële) kopers of investeerders, vanwege gerechtvaardigde bedrijfs-economische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie);

j) partijen die Renault assisteren in het ontplooien van (direct) marketingacti-viteiten vanwege haar gerechtvaardigde belangen.

 

5.2. Het verstrekken van persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen zal alleen gebeuren als dit is toegestaan op grond toepasselijke wet- en regelgeving.

 

5.3. Renault gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bij-voorbeeld hosting-dienstverleners, bepaalde software-leveranciers, mobiliteitsdienst-verleners of partijen die voor Renault acties of onderzoeken organiseren of uitvoe-ren). Met deze dienstverleners is Renault verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Renault.

 

5.4. Momenteel bewaren wij geen persoonsgegevens buiten de EER. Als er persoonsge-gevens door ons bewust buiten de EER worden gebracht, zullen wij aanvullende waarborgen treffen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van een EU-modelcontract.

 

5.5. Onze websites bevatten mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Renault is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Lees de privacyverklaring van die websites als je wilt weten hoe zij dit doen.

 

6. Marketing, profiling en cookies

 

6.1. In aanvulling op het voorgaande, geldt dat Renault jouw e-mailadres en telefoon-nummer kan delen met Facebook, om Facebook te laten nagaan of je een Facebook-account hebt en jou middels de dienst Facebook Custom Audiences gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen als je Facebook bezoekt. Wij gebruiken ook diensten van Google om dergelijke gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen die worden samengesteld op basis van informatie die je hebt verstrekt aan de exploi-tant van de website of app (bijv. bij het aanmaken van een account), jouw activiteiten op die website of app (bijv. bezochte pagina’s, opgegeven zoekopdrachten, klikken op advertenties) en demografische gegevens en gegevens over jouw interesses en huishouden. Dit doen wij voor onze gerechtvaardigde belangen.  Je kunt hiertegen op elk moment bezwaar maken, zoals hieronder aangegeven in artikel 7.

 

6.2. Daarnaast verzamelen wij en derden, overeenkomstig de door jou opgegeven voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van jouw activiteiten op onze website en apps van derden met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals cookies. Door sommige cookies en vergelijkbare technologieën worden unieke cookie ID’s of andere identificatoren toegekend of verzameld. Zo kunnen gegevens worden verzameld terwijl u gebruikmaakt van de website of apps of als deze op de achtergrond draaien op jouw apparaat. Deze kunnen wij combineren met andere ge-gevens over jou of jouw apparaat, zoals een IP-adres. Als wij hiervoor toestemming nodig hebben, zullen wij die vooraf vragen.

 

6.3. Lees ons Cookie Statement voor meer informatie over cookies en vergelijkbare tech-nologieën die worden gebruikt en over het instellen van jouw voorkeuren.

 

 7. Jouw rechten, waaronder je recht om bezwaar te maken

 

7.1. Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastge-legd en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt.

 

7.2. Daarnaast heb je het recht om ons te verzoeken, met inachtneming van de toepasse-lijke wetgeving, om jouw persoonsgegevens te corrigeren, actualiseren, wissen, de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te delen met een andere onderneming.

 

7.3. Wij zijn verplicht om onder de aandacht te brengen jouw absolute rechte om bezwaar te maken tegen direct marketing en het recht om (i) bezwaar te maken tegen verwer-kingen, profilering inbegrepen, die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Renault of een derde, en (ii) een klacht in te dienen bij de een autoriteit voor gegevensbescherming. In België is dit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die is aangewezen als de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

7.4. De rechten op toegang, op rectificatie, op beperking van de verwerking, op verwijde-ring of op overdraagbaarheid van uw gegevens kunnen kosteloos worden uitgeoe-fend per e-mail, formulier, telefoon of per post op de volgende adressen of nummers ; 


E-mail : contact-client.be@renault.be

 

Formulaire via le site internet : https://www.dacia.be/nl/contact/contact-met-dacia-opnemen/

 

Telefoon : 078 05 11 15
0,053 €/min buiten aansluitkosten van 0,05  €078 05 11 15Wij zijn open van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen.


Post : Renault België Luxemburg NV Klantenservice – Gegevensbescherming Avenue Mozart,  20 B-1620 Drogenbos

 

8. Beveiliging

 

8.1. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwer-king.

 

8.2. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of als je aanwijzin-gen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze klantenservice op het e-mail adres : contact-client.be@renault.be.

 

9. Bewaartermijn

 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren als het noodzakelijk wordt geacht voor het beheren van eventuele geschillen. 

 

10. Wijziging

 

10.1. Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen u op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Wij adviseren u om periodiek kennis te nemen van ons privacy statement.

 

10.2. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

 

 11. Contact/vragen

 

11.1. Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens kunt u ons contacteren op de in de punt 7.4 voorgenoemde adressen of nummers.